من خودم دو سه تا مثل همین رو دادم مامانم دستمال کرد…