من اگه جا ام میشدم دسشویی میشدم ک کارای بزرگی میکنه اما کسی نمیبینتش by