منطقه ای در هند به نام CHERRAPUNJI وجود دارد که به عنوان پایتخت باران دنیا شناخته میشود.میانگین بارش این منطقه در سال حدود 12 متر گزارش شده است [email protected]_ir