منتظر

منتظری ، منتظرت بودم ، منتظر ، منتظر الزيدي ، منتظرم ، منتظر العبودي ، منتظرتم ، منتظرت بودم متن ، منتظران ظهور ، منتظری دادستان ، منتظر