منابع محلی از وقوع انفجار انتحاری در کابل خبر می‌دهند.