مقامات ونیز به دنبال اعمال محدودیت براى کاستن از شمار ٢۵ میلیون گردشگرى هستند که سالانه به این شهر ۵۵ هزار نفرى سفر مى کنند.#اجتماعی @AkhbareFori