مفت برى !! چیزى که تو جهان سوم تازه مد شده و حالا حالا ها باید باهاش بجنگیم !! جهان اولیا ده سال پیش این داستانارو داشتن و ما الان !! شتریه که در خونه ى همه خوابیده !! جهان سومیم دیگه !! اوکیه