معبد آرتمیس؛ از عجایب هفت گانه، توسط شخصی آتش زده شد که فقط میخواست به خاطر جرمش مشهور شود. یونانیان بعد از اعدام وی برای کسانی که نامی از وی ذکر کنند هم مجازات اعدام درنظر گرفتند[email protected]