. مشکل کم‌آبی در بیابان هیمالیا چطور حل می‌شود؟ ‌ ببینید چطور مهندسان، خودشان یک یخچال مصنوعی می‌سازند. ‌ این یخچال ساخته دست بشر برای آب‌رسانی به روستاهای دورافتاده در لدخ، شمالی‌ترین ایالت هندوستان کاربرد دارد. ‌ گروه سونام ونگ‌چاک امیدوارند که وقت

.
مشکل کم‌آبی در بیابان هیمالیا چطور حل می‌شود؟

ببینید چطور مهندسان، خودشان یک یخچال مصنوعی می‌سازند. ‌
این یخچال ساخته دست بشر برای آب‌رسانی به روستاهای دورافتاده در لدخ، شمالی‌ترین ایالت هندوستان کاربرد دارد. ‌
گروه سونام ونگ‌چاک امیدوارند که وقت