مرگ چیزى نیست جز دروازه اى به زندگى جدید؛ امروز زندگى میکنیم، دوباره زندگى خواهیم کرد و به شکل هاى گوناگون بازخواهیم گشتدعاى رستاخیز مصرى@ancientworld ™