مرد زندگی که میگن اینه سیکس پک و این ادا اطوارا که مردونگی نمیاره !!