مرد باید…

مرد باید ، مرد باید غیرتی باشه ، مرد باید بوی اطمینان بدهد ، مرد باید غیرت داشته باشه ، مرد باید خشن باشه ، مرد باید اینجوری باشه ، مرد باید قد بلند باشه ، مرد باید بوی اعتماد بدهد ، مرد باید که هراسان نشود ، مرد باید کچل باشه ، مرد باید...