مرد باید…

مرد باید ، مرد باید بوی اطمینان بدهد ، مرد باید غیرتی باشه ، مرد باید غیرت داشته باشه ، مرد باید خشن باشه ، مرد باید اینجوری باشه ، مرد باید قد بلند باشه ، مرد باید قوی باشه ، مرد باید کچل باشه ، مرد باید بوی اعتماد بدهد ، مرد باید...