مرد باید…

مرد باید ، مرد باید خشن باشه ، مرد باید اینجوری باشه ، مرد باید کچل باشه ، مرد باید غیرت داشته باشه ، مرد باید قد بلند باشه ، مرد باید چگونه باشد ، مرد باید قدش بلند باشه ، مرد باید سیبیل داشته باشه ، مرد باید که هراسان نشود ، مرد باید...