مردم هیچ وقت بابت ضعفت ازت متنفر نیستن.اونا به خاطر قدرت و توانایی هاتازت متنفرن!پس سعی کن قوی باشیو به نظر دیگران بی اهمیت!!