مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن، ولی ارزش هیچی رو نمیدونن ..!