مردم احمق رو میبینى ؟!؟ یارو تو آمریکا واسه خودش داره حال میکنه !! ما هم رفتیم باشگاهو الان اینجا بعد باشگاه لش کردیم فیلم میبینیم !! اینا هنوز دارن همدیگه رو فحش میدن