مدافع برزیلی تنها غایب تمرینات استقلاللئاندرو پادوانی که چند روزی است شرایط حضور در تمرین گروهی استقلال را ندارد،امروز هم در تمرین غایب بود.