مخاطبان ما از شهرها و روستاهای بسیاری تصاویری از جمع آوری کمک های مردمی برای مناطق زلزله زده فرستاده اند. پیامگیر ما در تلگرام bbcshoma