مخاطبان ما از حضور ماشین آبپاش در چهار راه ولیعصر تهران خبر می دهند. پیامگیر تلگرام ما bbcshoma