محمدرضا عارف در تماس تلفنی با محمدحسین کروبی در جریان آخرین وضعیت درمانی مهدی کروبی قرارگرفت و برای او آرزوی بهبودی کامل کرد. حسین کروبی نیز از پیگیری عارف برای وضعیت پدرش قدردانی کرده