#محرم#شام غریبان براے اجابت دعاهـایشان ڪوفیان دستان تو را قرض گرفتند عباس ع