مثل گندم باش!زیر خاک میبَرنش باز میروید پُرتر ،زیر سنگ میبَرنش آرد میشود پُر بهاتر،آتش میزننش نان میشود مطلوب تر ،ذات باید ارزشمند باشدتا انسان ارزشمندی باشی@rangekhoda