متاسفانه بعضی از آدمها هر سه ویژگی رو باهم دارن که ما ضربه های زیادی ازشون میخوریمرها آدم زندگی ادعا حرف ضرر عکس عکس نوشته