ما همچنان رو هوا ☺️ من خوابیدم دیگه چون پرواز طولانى ایه ظاهراً