ما روزی از کنارِ زندگی هم رد می شویم نه در مرکز خریدی شلوغ و نه در کوچه ای بن بست در بی آدرس ترین نقطه ی شهر زمانی که بهار نیست،پاییز هم نیست وسط تمامِ باورهایِ پُر تَرَک مان جایی که نه عطرِ آشنایی را باد می آورد نه …