ما دوتا براى هم نمیشه رگ نذاریم !!!! ما رگ میذاریم آبرو کجا بود !! از ما بى آبرو تر و بى همه چیز تر نیست !! اگه آبرو داشتیم که تو یه اتاق هشت مترى موزیک نمیساختیم واسه یه ملّت !! ٧٨