ما به سه طریق مى آموزیم ؛اول اندیشه ، که اصیل ترین استدوم تقلید که آسان ترین استسوم تجربه که تلخ ترین است