ماموران گمرک در تازه ترین عملیات مبارزه با موادمخدر از داخل پاشنه کفش تریاک کشف کردنداین موادمخدر ازنوع شیره تریاک بوده که با هوشیاری ماموران حوزه 3 گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) کشف وضبط شد