مال التهاب همونجا بود ! پرانول خوردم واسه تپش و ولتارن خوردم واسه التهاب !! روش یخ هم گذاشتم شما هم دعا خوندین اوکى شد