. مادر اولین نفر بود که از وقوع زلزله باخبر شد. رفت که به فرزندانش خبر دهد، اما قبل از آن خود زیر آوار ماند و جان باخت. . گفتگوی خبرنگار رونامه شهروند با یکی از زلزله‌زدگان روستای کوئیک