مائده امینی- شهروند| فرقی ندارد؛ مهندس برق و صنایع و معماری‌باشی یا حسابدار و معلم. لیسانسه‌ها در ایران، عموما کمترین دستمزدها را دریافت می‌کنند. اگر دنبال یک پرستار برای نگهداری از سالمند یا کودک خود می‌گردید، باید پیه پرداخت حداقل دو‌میلیون و پانصد

مائده امینی- شهروند| فرقی ندارد؛ مهندس برق و صنایع و معماری‌باشی یا حسابدار و معلم. لیسانسه‌ها در ایران، عموما کمترین دستمزدها را دریافت می‌کنند. اگر دنبال یک پرستار برای نگهداری از سالمند یا کودک خود می‌گردید، باید پیه پرداخت حداقل دو‌میلیون و پانصد