لویی لوپرینس مخترع اولین دوربین فیلمبرداری در سال 1890 بطرز مرموزی ناپدید شد و اختراع به نام ادیسون ثبت شد! چند سال بعد پسر او نیز که از ادیسون شکایت کرده بود، بطرز مشکوکی از دنیا رفت[email protected]