لطف عجیب گواردیولا به مورینیو؛ روابط دوستانه می‌شود؟