لطفا متن رو بخونید: خیلی ناراحتم. خیلی تو فکرم. چطوری میشه که یه عده ای دروغ ترین حرفا رو میتونن به راحتی انتشار بدن و ازش سوء استفاده کنن، ولی ما بهترین حرفا ، راست ترین خبر ها رو هم عاجزیم که به گوش دیگران برسونیم. بذارید چن تا مثال بزنم: در دوران

لطفا متن رو بخونید:
خیلی ناراحتم.
خیلی تو فکرم.
چطوری میشه که یه عده ای دروغ ترین حرفا رو میتونن به راحتی انتشار بدن و ازش سوء استفاده کنن، ولی ما بهترین حرفا ، راست ترین خبر ها رو هم عاجزیم که به گوش دیگران برسونیم.
بذارید چن تا مثال بزنم:
در دوران