#کُره_ى_زمین !!! البته اینکه زمین یه کُره س رو راست میگن !!! ولى اینجورى نیست که میگن !! اینجوریه که تو عکسه