کمی آرامتر و با احتیاط تر با هم برخورد کنیم…هرکسی که ملاقات میکنید در حال جنگ در میدانی ست که شما هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانیدپس کمی بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم@bakelasbashim