قهر که میکنیدمراقب فاصله ها باشید،بعضی ها همین حوالی،منتظر جای خالی،برای نشستن میگردند….