#قهرمان اون سربازه … ! همچنان تو راه … ! چند ساعت شد ؟ ١٠