قدیمى ترین تصویرى که یادت میاد چیه ؟ اولین تصویر بچگى !! تاحالا بهش فکر کردى ؟ !! فکر کن