قبل از خریدن لوازم آرایشی دیگر لازم نیست آن را به دستتان بمالید.اپلیکیشنی به بازار آمده که این کار را برای شما انجام می دهد این ویدئو را ببینید، و بگویید آیا ترجیح می‌دهید هنوز خودتان رنگ لوازم آرایش را روی پوستتان امتحان کنید؟

قبل از خریدن لوازم آرایشی دیگر لازم نیست آن را به دستتان بمالید.

اپلیکیشنی به بازار آمده که این کار را برای شما انجام می دهد این ویدئو را ببینید، و بگویید آیا ترجیح می‌دهید هنوز خودتان رنگ لوازم آرایش را روی پوستتان امتحان کنید؟