قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه: شهروندان و بازرگانان ما می توانند تحت شرایط مشخصی برای یک ماه به قطر سفر کنند (بدون نیاز به روادید)صرفاجهت اطلاع:@serfan_jahate_ettela