فکر میکردم قهرمانها چهار شانه و ورزشکارند!اما پیرمردی را دیدم که نه چهار شانه بود و نهورزشکاراو فقط مرد بود…