. فوتبال رو از زاویه کرنر تماشا کنید . لینک در بیو . فوتبال کرنر فوتبال طنز فوتبالی