فهرست برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی؛ پنج‌شنبه نهم شهریور