فهرست برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی؛ چهارشنبه ۲۴ آبان