فهرست برنامه‌های تلویزیون بی بی سی فارسی،‌ سه‌شنبه ۱۴ شهریور