فصل خاموشی”پنجره”هاست !هوای محبوس” خانه “-دلتنگ ” عطرتو” ست !“تینا”