فصل خاموشی”پنجره”هاست ! هوای محبوس” خانه “- دلتنگ ” عطرتو” ست ! “تینا”