فست فود ایرمان فروش روز ٣ شنبه ى خود را به زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص داد… یک حرکت عالى