فروردین تمام میشود اولین باران بهار را که نبوده ای .. خودت را به اولین شکوفه ی اردیبهشت برسان میدانی که اردیبهشت بی تو .. بهشت نمیشود !