فرودگاهی خاص در دوبی که اواخر سال ٢٠١٧ افتتاح می شود@parsinehnews