فرقه ای مذهبی به نام آتئیست مسیحی وجود دارد. پیروان آن، مسیح را بعنوان آموزگار، فیلسوف و انسانشناس قبول دارند ولی او را پیامبر یا پسر خدا نمیدانند و معتقدند آموزه های او، الهی نیست[email protected]